Belgische loodsensociëteit "Unie"

Vlissingen

Beste collega’s, soosleden,

 

 • De verbouwingen van de Soos zijn opgeleverd. De hotelkamers beneden zijn opnieuw in gebruik.
 • Contracten ivm de ledenlening worden eerstdaags aangetekend verzonden.
 • De algemene ledenvergadering zal doorgaan op vrijdag 22 maart, leden zijn welkom om mee te lunchen.
 • Er is een vacature voor een 2de bestuurslid bij de kanaalloodsen, kandidaturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

Zoals ook vermeld in het soosnieuws wordt er in verband met de vernieuwing van het keldergewelf een bijzondere ledenvergadering gehouden. De bijzondere ledenvergadering zal doorgaan in het zaaltje van Vloot voor de start van de nieuwjaarsreceptie op zondag 28 januari en dit van 15u tot 16u.

Agenda:

 • uitleg over de geplande verbouwing
 • voorstel financiering van het project

 

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Beste collega’s, soosleden,

 

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd door de algemene ledenvergadering op 9 januari jl.:

 • Beste wensen voor 2018, goede gezondheid voor u en uw familie
 • van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie op zondag 28/1 vanaf 16u
 • De nieuwe huurovereenkomst met de huidige uitbaters is nog niet rond, het bestuur werkt er aan, de gesprekken verlopen in een constructieve sfeer.
 • In verband met de vernieuwing van het keldergewelf wordt er een bijzondere ledenvergadering gehouden voor aanvang van de nieuwjaarsreceptie op zondag 28/1 van 15u tot 16u. Agenda:
  • uitleg over de geplande verbouwing
  • voorstel financiering van het project
 • De agenda's van de leden rivierloodsen zijn beschikbaar in de sociëteit

 

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Beste collega’s, soosleden,

 

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd door de algemene ledenvergadering op 28 maart jl.:

 • Het verslag van vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.
 • Het kasboek werd toegelicht en ter goedkeuring ondertekend door twee aanwezige leden. Er werd vooruit gekeken naar de te verwachten kosten voor het komende jaar. Het onderhoud van het gebouw zal ernstige inspanningen vragen.
 • Ontslag van 2 bestuursleden nl. Patrick Naessen en Stijn Hendriks.
 • Patrick wenste zijn mandaat van voorzitter niet te verlengen. Het bestuur en de vereniging zijn Patrick bijzonder dankbaar voor zijn inzet en realisaties.
 • Stijn was herverkiesbaar. Voor de rivier was er een kandidaat nieuw bestuurslid: Frank van Laeken.
 • Volgens de statuten werden volgende kandidaten verkozen: 
  • Wim Tant neemt de taak van voorzitter op.
  • Stijn Hendriks is herverkozen als bestuurslid voor de rivier en hij neemt de taak van penningmeester voor de rivier op.
  • Frank van Laeken wordt bestuurslid voor de rivier.
 • Op een volgende vergadering zal er een nieuwe onder-voorzitter worden gekozen uit de bestuursleden zee.
 • De website zal binnenkort worden aangepast met de nieuwe bestuursmandaten.
 • De kelder werd door het bestuur en enkele leden-vrijwilligers onder aanvoering van Eric van Dijck opgekuist. Dank aan allen die zich hebben ingezet. Een ingenieursbureau is aangesteld om de nodige metingen te doen en een plan van aanpak op te maken zodat er op basis van feiten en met een degelijk plan kan gewerkt worden aan een oplossing.
 • Het herstellen van het keldergewelf kan – afhankelijk van het resultaat van de metingen en voorgestelde oplossing - een grote financiële inspanning vragen van de vereniging.
 • Een oude stookolietank in de kelder zal worden gesaneerd.
 • Het bestuur werkt aan een onderhoudsplan voor het gebouw.
 • Tot slot , nogmaals een oproep om tijdig het lidgeld voor dit jaar te betalen.

  De rekeningnummers zijn terug te vinden op de website.

 

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

Graag nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Belgische Loodsensociëteit “Unie” die zal gehouden worden te Vlissingen op 28 maart in de soos.


Agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering.
 • Ontslag bestuursleden en voorstelling nieuwe kandidaten.
 • Stemming nieuwe bestuursleden.
 • Financieel verslag en ontlasting bestuursleden.
 • Lidgeld 2018
 • Geplande uitgaven, stand van zaken kelder
 • Rondvraag

Wij willen U eveneens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.

Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.

De vergadering start om 14u00.


Het bestuur.

Beste collega’s, soosleden,

 

Het voltallige bestuur wenst jullie een voorspoedig nieuw jaar en een goede gezondheid toe.
Volgende zaken werden besproken op de bestuursvergadering van 10/01/2017:

 • De gewelven in de kelderruimte moeten na een inspectie aangepakt worden.
  We gaan verschillende aannemers contacteren om een offerte te bekomen.
 • Het lidgeld voor dit jaar bedraagt opnieuw 20 € . Rekeningnummers voor de betreffende korpsen zijn terug te vinden op de homepage van de website. Gelieve uw storting zo vlug mogelijk te doen zodat administratie i.v.m. nachtvergunning in orde kan gebracht worden.
 • Kandidaten die een bestuursfunctie willen opnemen kunnen zich melden via het contactformulier van de website. Volgende AV op 28 maart 2017. Er zijn nog mandaten vrij voor kanaal en rivier.
 • Er zal gestreefd worden naar meer samenwerking tussen de sportverenigingen door activiteiten open te stellen voor alle loodsen. Er zal een sponsoring van het internationaal voetbaltornooi in Antwerpen in 2019 worden voorzien.
 • De nieuwjaarsreceptie vind dit jaar plaats op 29/1 van 16u00 tot 19u00.
  Vanuit Antwerpen en Oostende zal er een bus voorzien zijn.
  Gelieve de website van de sportverenigingen te raadplegen voor details en inschrijvingen.
 • Verschillende barstoelen vertonen gaten in de bekleding, worden vervangen.
 • De kastoestand is gezond, meer informatie op volgende AV.
 • Gaan ook werk maken van een onderhoudsplan om onderhoudskosten beter te spreiden.
 • De agenda’s voor dit jaar werden ondertussen al verdeeld.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

 • De bestuursvergadering werd aangevat met een grondige rondleiding om de nieuwe bestuursleden wegwijs te maken in het gebouw.
 • Er is een nieuwe bankrekening voor het kanaal. ( zie homepage op de website)
 • De kastoestand is weer gezond en zitten terug boven het afgesproken minimum.
 • Het bestuur is overeen gekomen om de toestand i.v.m. de gewelven in de kelder zelf proberen aan te pakken. We zoeken dan ook bij de leden vrijwilligers die bereid zijn ons een handje te helpen. Het gaat over opruimwerkzaamheden, schuur- en schilderwerk van de stalen gebinten. Gelieve uw naam op te geven aan Eric van Dyck die alles zal coördineren.
 • De huurder kreeg toestemming om de naam van de soos op de gevel te schilderen.
  Het resultaat mag gezien worden en is bijzonder geslaagd.
 • De agenda’s voor volgend jaar worden besteld.
 • Er word nog steeds een oplossing gezocht om de kranten op tijd in de soos te krijgen.
 • Hans Swillens werd bedankt om de garage eens grondig op te ruimen.
 • De fietstocht in samenwerking met de sportverenigingen was weer een succes.
  Na afloop kregen de deelnemers een welverdiende hap en drankjes aangeboden.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd door de algemene ledenvergadering op 8 maart jl.:

 • Het verslag van vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.
 • Het kasboek werd ter goedkeuring door twee aanwezige leden getekend. Verleden jaar waren er nog enkele grote uitgaven zoals nieuwe zonneluifel, nieuwe verwarmingsketels, electriciteitswerken en nieuwe voetbaluitrusting voor
  sportploegen. Het kassaldo daalde hierdoor licht.
 • Het lidgeld voor volgend jaar blijft onveranderd op 20 euro. De sponsoring naar de sportverenigingen toe blijft behouden .
 • Ontslag van 7 bestuursleden nl. Peter Demytenaere, Bart Fonteyne, Kim Ossieur, Wim Tant, Frederik Willemen, Daniël Rasquin en Bart Basyn. Uitgezonderd Peter En Bart B. stelden de bestuursleden zich opnieuw kandidaat. Er waren ook twee nieuwe kandidaturen nl. Philippe Buyssens en Gerrit Van Overstraeten (beiden zee)
 • Volgens de statuten werden volgende kandidaten verkozen:
  Voor rivier: Wim Tant, Frederik Willemen en Daniël Rasquin.
  Voor zee : Bart Fonteyne, Kim Ossieur en Gerrit Van Overstraeten.
 • De website zal binnenkort worden aangepast met de nieuwe bestuursmandaten.
 • Wegens het ontbreken van een kandidaat voor het kanaal wordt Thomas Vollemaere eveneens penningmeester voor het kanaal.
 • Nu de electriciteitswerken achter de rug zijn wordt de installatie gekeurd om in orde te zijn met brandverzekering.
 • Een bouwkundig rapport ivm. toestand van keldergewelven werd besproken en zal worden opgevolgd.
 • Er zijn geen grote geplande uitgaven meer zodat we het kassaldo kunnen opkrikken.
 • Tot slot , nogmaals een oproep om tijdig het lidgeld voor dit jaar te betalen.
  De rekeningnummers zijn terug te vinden op de website.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Graag nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Belgische Loodsensociëteit “Unie” die zal gehouden worden te Vlissingen op 8 maart in de soos.

Agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering.
 • Ontslag bestuursleden en voorstelling nieuwe kandidaten.
 • Stemming nieuwe bestuursleden.
 • Financieel verslag en ontlasting bestuursleden.
 • Lidgeld 2017
 • Geplande uitgaven
 • Rondvraag

 

Wij willen U eveneens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.
Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.
De vergadering start om 14u00.

Het bestuur.

Beste collega’s, soosleden,

 

Het voltallige bestuur wenst jullie een voorspoedig nieuw jaar en een goede gezondheid toe.

 • Verleden jaar hebben we nog enkele zaken kunnen realiseren zoals een nieuwe  zonneluifel met ingebouwde verlichting en de vervanging van de cv ketels door een zuiniger en moderner exemplaar. Verder hadden we een nieuwjaarsreceptie, werd de voetbalploeg in een nieuwe uitrusting gestoken en werd een fietstocht in samenwerking met de sportverenigingen georganiseerd.
 • Zondag 31 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in de soos. Alle leden zijn welkom tussen 16u en 19 u in de soos. LSVA heeft opnieuw een bus kunnen bekomen met vertrekplaats aan het loodswezen. Zeeloodsen die evt. wensen mee te rijden kunnen Dirk D’hondt contacteren om te zien of er nog een plaats vrij is.
 • Het lidgeld voor dit jaar bedraagt opnieuw 20 € . Rekeningnummers voor de betreffende korpsen zijn terug te vinden op de homepage van de website. Gelieve uw storting zo vlug mogelijk te doen zodat administratie i.v.m. nachtvergunning in orde kan gebracht worden.
 • De agenda’s voor dit jaar werden ondertussen reeds verdeeld.
 • Kandidaten die een bestuursfunctie willen opnemen kunnen zich melden via het contactformulier van de website. Volgende AV in maart.
 • Daar de lijst van kandidaten voor een garageplaats niet meer up to date is vragen we de zeeloodsen die interesse hebben, zich opnieuw kandidaat te stellen via een mail aan Hans Swillens ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Indien er een plaats vrijkomt wordt die toegekend volgens modaliteiten vermeld in soosnieuws van 10/2014.
 • Voor de brandkast hebben we tot op heden slechts 1 bod gekregen, zie soosnieuws 11/2015.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering:

 • Er is betonrot in de kelder en regelmatig staat er water. Een expert wordt aangezocht voor een evaluatie en kostenraming. Dringende herstellingen worden meteen uitgevoerd.
 • De nieuwe CV-ketel werkt naar behoren; warm water is snel voorhanden.
 • Hans Swillens neemt de dagelijkse organisatie van de garage over van Peter Demyttenaere.
 • Tegen de volgende Algemene Vergadering komen er 7 mandaten van bestuursleden ten einde. (Drie op zee, drie op de rivier en één op het kanaal)
 • Vijftien enthousiaste deelnemers hebben op 08/09/2015 meegefietst, en hebben even kunnen verpozen in de Soos met een natje en een droogje.
 • De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op de laatste zondag van januari 2016.
 • Het bestuur heeft beslist om de ongebruikte brandkast te verkopen aan de hoogste bieder. Verhuiskosten zijn ten laste van de koper.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering:

 • De nieuwe zonneluifels, zonneschermen en verwarmingstralers op het terras werden geïnstalleerd. De ingebouwde led- verlichting zorgt ’s avonds voor een gezellige sfeer. Tevens werd het bovenste deel van de achterste ramen in de zaak voorzien van klapramen. Iedereen was het er unaniem over eens dat het eindresultaat er mag zijn. Zoals eerder al bericht zijn we dit jaar ook verkozen tot “ Gezelligste terras van Vlissingen”.
 • De bestaande verouderde cv installatie zal in het najaar vervangen worden door een kleinere, maar vooral zuinigere installatie.
 • De agenda’s voor volgend jaar gaan besteld worden.
 • De kranten bezorging verloopt niet altijd van een leien dakje. We gaan onderzoeken of er geen andere oplossing mogelijk is.
 • Er is nog eens overeengekomen dat elke vorm van sponsoring, op voorhand ,dient te worden goedgekeurd door het bestuur.
 • De voetbal ploeg heeft zijn eerste tornooi met de nieuwe uitrusting gespeeld.
 • Blanco ere-lidkaarten gaan besteld worden om op nieuwjaarsreceptie aan gepensioneerde belanghebbenden overhandigd te worden.
 • Gedurende de nacht kan men het ontbijt blijven bestellen. De nieuwe nachtbarman zal de nodige instructies krijgen.
 • Op 08/09 gaan de sportverenigingen een gezamenlijke fietstocht organiseren te Vlissingen. De soos zal na afloop de deelnemers een drankje met hapjes aanbieden. Meer info op de websites van deze verenigingen.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

 

Met trots kunnen wij jullie melden dat de verbouwingen een succes zijn. Zo werd het terras van onze sociëteit onlangs verkozen tot gezelligste terras van Vlissingen! 

(Meer info op Gezelligste terras van Vlissingen

Wij hopen dan ook dat jullie tijdens de komende zomerdagen van het prachtige terras zullen genieten. En in de winter... Binnen natuuurlijk!

 

 

Het bestuur

Beste collega’s, soosleden,

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd door de algemene ledenvergadering op 23 maart jl.:

 • Het verslag van vorige algemene vergadering werd goedgekeurd.
 • Het kasboek werd ter goedkeuring door twee aanwezige leden getekend .Alle rekeningen betreffende de renovatie zijn vereffend. De afgesproken reserve in kas werd gehaald.
 • Het lidgeld voor volgend jaar blijft onveranderd op 20 euro. De sponsoring naar de sportverenigingen toe blijft behouden .Dit jaar wordt er ook een eenmalige sponsering gedaan naar de gezamenlijke voetbalploeg en wordt een nieuwe voetbaluitrusting aangeschaft met logo van de soos.
 • Ontslag van 2 bestuursleden nl. Michel Defer (zee) en Didier Laureys ( kanaal). Beiden worden bedankt voor hun belangeloze inzet gedurende vele jaren.
 • Volgens nieuwe statuten werden volgende kandidaten verkozen:
  Voor kanaal: Thomas Vollemaere.
  Voor zee : Eric Van Dyck.
 • De website zal binnenkort worden aangepast met de nieuwe bestuursmandaten en voorstelling van de nieuwe bestuursleden.
 • Na evaluatie van de nieuwjaarsreceptie en allemaal positieve reacties van leden werd besloten van hiermee door te gaan. Volgende editie: laatste zondag van januari volgend jaar.
 • Geplande werken: Zonwering terras vernieuwen en vervanging van een boiler.
 • Achteringang: Om overlast voor hotelgasten te vermijden werd besloten van deze niet meer te gebruiken. Bel wordt verwijderd en leden worden verzocht de hoofdingang aan voorzijde te gebruiken.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Belgische Loodsensociëteit “Unie” die zal gehouden worden te Vlissingen op 23 maart in de soos.


Agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering.
 • Ontslag bestuursleden en voorstelling nieuwe kandidaten.
 • Stemming nieuwe bestuursleden.
 • Financieel verslag en ontlasting bestuursleden.
 • Lidgeld 2016
 • Geplande uitgaven
 • Rondvraag

 

Wij willen U eveneens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.

Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.

De vergadering start om 14u00.


Het bestuur.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Hierbij volgt een laatste stand van zaken betreffende de vereniging :

 • Zondag 25 januari vond de eerste editie van de nieuwjaarsreceptie plaats. Met een 80 tal leden en gepensioneerden werden leuke herinneringen opgehaald. Alle aanwezigen waren tevreden met de start van hopelijk een nieuwe traditie in de soos. Ook een woord van dank aan onze nieuwe uitbaters die de welkomstdrink voor hun rekening hebben genomen en de goed verzorgde receptie zelf.
 • Woensdag 28 januari hebben enkele bestuursleden en loodsen afscheid genomen van onze vorige uitbater Rob. Er werd ook een rouwstuk bezorgd uit naam van alle loodsen. We zullen hem blijven gedenken als de man die opnieuw een positieve wind door de soos liet waaien.
 • Het lidgeld voor 2015 bedraagt 20 €, zoals vastgelegd op laatste algemene vergadering en is volgens de nieuwe statuten te betalen voor 1 april, dit om de administratie te vereenvoudigen en om in orde te blijven met de nachtvergunning. De rekeningnummers zijn terug te vinden op de website. Het tijdperk van papieren overschrijvingen is voorbij, gelieve een doorlopende opdracht bij uw bank aan te maken, waarvoor reeds dank.
 • De algemene vergadering gaat plaatsvinden op maandag 23 maart 2015 in de soos. De oproep en agendapunten worden binnenkort rondgestuurd.
 • Er komen een paar bestuursmandaten te vervallen. Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit nog altijd doen via het contactformulier van de website. Voor het kanaal stelt Thomas Vollemaere zich kandidaat en voor het rivier Rudi Lehnen.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Vooreerst wenst het bestuur jullie een voorspoedig nieuw jaar en een goedegezondheid toe.

 

 • Maandag 5 januari vond een bestuursvergadering plaats in de soos waarbij we onze nieuwe uitbaters hadden uitgenodigd, ter kennismaking, en om eens van gedachten te wisselen.
 • Beiden zijn tevreden met de huidige gang van zaken en gaan nog een paar punten proberen te verbeteren. Resultaten zijn beter dan de verhoopte prognose.
 • De problemen met het ontbijt zouden verleden tijd moeten zijn en altijd beschikbaar. Verder wordt nu ook de mogelijkheid geboden om tussen 8 en 10 uur aan het ontbijtbuffet deel te nemen ( 11€ ). Indien er zich toch problemen zouden voordoen, gelieve Brigiet, Dennis of een bestuurslid dit te melden.
 • Om te besparen op personeelskosten gaat de keuken in rustige periodes gesloten worden op maandag en dinsdag. Voor loodsen zal er echter altijd een daghap of spaghetti te verkrijgen zijn.
 • Oude zekeringskasten werden vervangen door nieuwe met automatische zekeringen. Rest nog een elektrisch schema en keuring.
 • Verder gaan er nog enkele kleine reparaties gebeuren zoals steeds loskomende barkruk, lek aan hotelkamerraam…
 • Gaan offertes aanvragen voor een nieuw zonnescherm tegen de zomer en nieuwe, minder gevaarlijke, buitenverlichting op het terras.
 • Zondag 25 januari biedt, het bestuur van de soos, een nieuwjaardrink aan met hapjes voor de leden. Alle leden zijn welkom tussen 16u en 19u in de soos.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Zoals beloofd in het vorig soosnieuws hier wat bijkomend nieuws:

 • Vanaf 1 november 2014 zullen mevrouw Brigiet Stellaard en de heer Dennis Jansens de nieuwe uitbaters van de soos worden . Wij wensen hen veel succes toe en kijken uit naar een goede samenwerking.
 • Graag willen wij ook Rob en Sylvia bedanken voor de goede samenwerking die, wegens gezondheidsproblemen, vroegtijdig gestopt werd. Wij wensen hen ook veel sterkte toe.
 • 16 oktober jl. was er een bijeenkomst met de diverse sportverenigingen van de loodsen om tot een betere samenwerking te komen op sociaal en sportief gebied. Volgende afspraken werden gemaakt:

Volgend jaar word de gezamenlijke voelbalploeg voorzien van een nieuwe uitrusting met logo van de soos.
Elke laatste zondag van januari word er een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in soos waarbij ook de gepensioneerden van het jaar voordien worden gehuldigd.
Elke tweede dinsdag van september word een fietstocht in Zeeland georganiseerd waarna een drink wordt aangeboden in soos.
Hopelijk kunnen we rekenen op een grote opkomst van onze leden.

 • Drie opeenvolgende maandagen vanaf 24 november worden de zekeringskasten van de soos vervangen, gedurende deze werken kan er lichte hinder zijn wegens afsluiten van elektriciteit, graag begrip hiervoor.
 • Zaterdag 25 okt kwam de voltallige ploeg 9 van het rivier afgezakt naar Vlissingen om Bernard en Luc uit te zwaaien na hun laatste reis. Het was weerom een plezante avond in de soos.

Laatste reis Bernard en Luc

 

 • Tot slot nog een oproep naar de leden die een parkeerplaats in garage hebben, respecteer je collega’s en parkeer je auto mooi centraal in het je toegewezen vak.


Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering van 7oktober jl.:

 • Kasverslag: De financiële toestand blijft gezond, de afgesproken kasreserve onder de bestuursleden wordt gehaald. Geplande kleinere werken zijn vervanging van bestaande model urinoirs en vernieuwing van zekeringskasten.
 • Het ledenaantal blijft quasi onveranderd maar de inning is dit jaar veel vlotter verlopen waarvoor dank van onze penningmeesters.
 • Wegens ernstige gezondheidsproblemen van onze huidige uitbater is deze met behulp van een makelaar op zoek naar potentiële overnemers. Zodra er definitief nieuws is worden jullie hiervan op de hoogte gesteld.
 • De agenda’s voor volgend jaar worden besteld en zullen in begin van volgend jaar op gebruikelijke wijze verspreid worden onder de leden.
 • Na enkele kritische vragen van leden, in verband met de plaats toewijzing in de garage, werd een nieuwe afspraak opgesteld: lid zijn en aantal jaren lid worden de regel om beschikbare plaatsen toe te wijzen, rekening houdende met tegenvoeters.
 • De sponsoring naar sportverenigingen blijft behouden maar binnenkort gaan we samen met de sportverenigingen eens onze hoofden bij elkaar steken hoe we onze samenwerking kunnen verbeteren met een win, win voor alle partijen en de loodsen in het algemeen.
 • Er zal ook getracht worden van onze website verder uit te bouwen, alle hulp en opmerkingen zijn welkom bij onze webmaster.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd
door de algemene ledenvergadering op 11 maart jl.:

 • De renovatie van de soos is rond, op nog kleine afwerkingen na. Iedereen was het er unaniem over eens dat het eindresultaat er mag zijn.
 • Het kasboek werd ter goedkeuring door twee aanwezige leden getekend. Ondanks de grote kosten en de meerwerken blijft onze financiële toestand gezond. Het afgesproken budget werd wat overschreden maar dit zou tegen het einde van het jaar normaal terug in orde moeten zijn. Voorlopig worden er geen werken meer uitgevoerd vooraleer de kastoestand terug is aangezuiverd.
 • Het lidgeld voor volgend jaar blijft onveranderd op 20 euro. De sponsoring naar de sportverenigingen toe blijft behouden.
 • Ontslag van 4 bestuursleden nl. Wim Aertbeliën (andere functie) , Bernard Vandecasteele, Peter Thys en Dirk Boutens. Allen worden bedankt voor hun belangeloze inzet gedurende vele jaren.
 • Volgens nieuwe statuten werden volgende kandidaten verkozen:
  Voor rivier: Dirk D’hondt
  Voor zee : Hans Swillens en Frederic Renquet.
 • De website zal binnenkort worden aangepast met de nieuwe bestuursmandaten en voorstelling van de nieuwe bestuursleden.
 • Tijdens de rondvraag waren er geen opmerkingen over de renovatie.
  Er werd gevraagd om de garage eens te laten opkuisen en hiervoor worden er vrijwilligers gezocht. Ook was er de vraag of er een mogelijke herschikking van de garageplaatsen kon gebeuren dit wegens de afmetingen van sommige wagens die naast elkaar staan.

 

Patrick Naesen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Belgische Loodsensociëteit " Unie " die zal gehouden worden te Vlissingen op 11 maart in de soos.

Agenda:

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
 • Ontslag bestuursleden en voorstelling nieuwe kandidaten.
 • Stemming nieuwe bestuursleden.
 • Evaluatie van de verbouwingen.
 • Financieel verslag en ontlasting bestuursleden.
 • Lidgeld 2015
 • Rondvraag

Andere kandidaten kunnen zich melden via het contactformulier te vinden op onze website www.loodsensoos.be

Wij willen U tevens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.

Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.

De vergadering start om 14u00.

 

Patrick Naesen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wim Tant: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Hierbij volgt een laatste stand van zaken betreffende de vereniging :

 • De renovatiewerken gaan de laatste fase in:

Maandag 24 feb starten de werken aan toegangstrap en inkomhal en worden er automatische schuifdeuren geplaatst. Vermoedelijke duur vijf werkdagen.

De soos zal hiervoor niet gesloten worden en hoteldeur achter het terras zal tijdelijk fungeren als toegangsdeur.

 • Op de website staat nu ook het ontstaan van onze vereniging en de voorgeschiedenis van ons gebouw vermeld, onder de knop geschiedenis, zodat jongere collega’s weten welk traject er reeds werd afgelegd.
 • Het lidgeld voor 2014 bedraagt 20 €, zoals vastgelegd op laatste algemene vergadering en is volgens de nieuwe statuten te betalen voor 1 april, dit om de administratie te vereenvoudigen en om in orde te blijven met de nachtvergunning. Gelieve dit dan ook in orde te brengen, onze penningmeesters zullen jullie dankbaar zijn om hen onnodig werk te besparen.
 • De algemene vergadering gaat plaatsvinden op 11 maart. De oproep en agendapunten worden binnenkort rondgestuurd.
 • Er komen een paar bestuursmandaten te vervallen. Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit nog altijd doen via het contactformulier van de website.

 

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Eerst en vooral nog de allerbeste wensen voor het al begonnen nieuwe jaar met excuses maar het waren drukke tijden op het eind van vorig jaar:

 •  De renovatiewerken zijn zoals gepland van start gegaan in december.

Na afbraak en tijdens de renovatie werden we soms geconfronteerd met verrassingen eigen aan een oud gebouw. Door de meerwerken hebben we extra mankracht en veel overuren moeten betalen maar hebben toch onze deadline gehaald.

Zaal na renovatie 2013

 • Graag ook een woordje van dank aan de leden die spontaan een helpende hand hebben uitgestoken als een en ander moest verplaatst worden of weggehaald.
 • Volgende zaken werden aangepakt:

Volledig nieuw sanitair blok met eveneens een mindervalide toilet.
Nieuwe radiatoren en raamtabletten, nieuwe lambrisering, nieuwe vloer, nieuw plafond boven bargedeelte en vernieuwing van elektriciteit rond en van barmeubel.Revovatie na renovatie 2013

 • Na een dag intensief poetsen door al het personeel was de soos, ondertussen ook voorzien van nieuw meubilair, terug open voor de loodsen op zaterdagavond 14 december.

Meubilair na renovatie 2013

 • De renovatie kan op veel bijval rekenen want alle reacties zijn positief waarvoor dank.
 • De agenda’s van 2014 zijn ondertussen ook verdeeld.
 • Het lidgeld voor 2014 bedraagt 20 €, zoals vastgelegd op laatste algemene vergadering en is volgens de nieuwe statuten te betalen voor 1 april, dit om de administratie te vereenvoudigen en om in orde te blijven met de nachtvergunning.
 • Rivier- en kanaalloodsen hebben hieromtrent al een bericht of mail gekregen van hun penningmeester met de vermelding van het banknummer dat eveneens op de website terug te vinden is. Zeeloodsen krijgen binnenkort een overschrijving in kastje.
 • Bestuurslid W. Aertbeliën neemt ontslag wegens het uitoefenen van een andere functie in Oman, wij wensen hem alle succes toe. Hierbij al een oproep voor nieuwe kandidaten maar meer specificaties in een volgend soosnieuws met de vermelding van de agendapunten voor volgende algemene vergadering.


Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,


Hierbij een laatste stand van zaken:
In oktober werd de voorgevel grondig gereinigd en opnieuw geschilderd.
De smalle ramen boven de inkom werden voorzien van een nieuwe kit.
Jammer genoeg werden tijdens deze werken met een hoogtewerker enkele ruiten van het
terras gebroken maar deze worden opnieuw vervangen door de schilder.
De renovatie zal eind deze maand aanvangen en volgende zaken worden aangepakt:

 • Het sanitaire blok wordt gestript aan binnenkant en er komt een nieuwe indeling waarbij er ook een toilet voor mindervaliden wordt voorzien conform een Europese richtlijn. De toegang zal via een gangetje zijn zodat er vanuit het restaurant geen inkijk meer is in de wc’s.
 • De houten vloer wordt vervangen door een samengesteld parket welke gekleurd en behandeld wordt.
 • De lambrisering wordt vervangen en gaan met dezelfde lambrisering de toog en zijn bovenbouw bekleden zodat deze er ook als nieuw zal uitzien.
 • Het restaurant wordt voorzien van nieuw meubilair.
 • Door deze werken zullen we noodgedwongen de soos een tijd moeten sluiten waarbij de volgende timing werd afgesproken met de aannemer:

Vrijdagavond 29/11 zaal leegmaken en afkoppelen nutsleidingen wc’s. Zaterdag en zondag wordt er gesloopt zodat de maandag de werken kunnen starten. Duur 12 werkdagen en geplande heropening 14/12.

In februari komen er automatische schuifdeuren en wordt de inkomtrap bekleed met hetzelfde hout als terras; in het inkomsas komt er een droogloopmat.
Voor deze werken wordt er geen sluiting meer voorzien.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega's, soosleden,

Nu het zomerverlof voorbij is hebben we het volgende besproken op de bestuursvergadering

van 16 september jl.:

• Het nieuwe terras kon op veel bijval rekenen bij zowel loodsen, klanten en uitbater zeker met de prachtige zomer die we achter de rug hebben.

• De website kreeg ook veel positieve reacties waarvoor dank en momenteel word de laatste hand gelegd aan de geschiedenis welke ons visitekaartje wordt naar nieuwe leden en de buitenwereld.

• Na heel wat wikken en wegen kwestie van renovatiehebben we beslist van de volgende zaken nog aan te pakken:

- Buitengevel schilderen met vermelding van de naam van de zaak.

- Het sanitair wordt volledig vernieuwd.

- Inkomtrap wordt bekleed met zelfde hout als terras.

- De twee inkomdeuren worden autom. schuifdeuren.

- Een nieuwe vloer in de zaak welke doorloopt in de inkomhal.

- Het restaurantmeubilair wordt na meer dan 20 jaar dienst vervangen.

- Ramen 2 & 4 worden vervangen door guillotine ramen.

Voor al deze zaken worden momenteel offertes aangevraagd.

• Op 6 sept. werd bij een notaris ook een akte ondertekend welke een erfdienstbaarheid tussen onze en Nl soos regelt ingeval van werken in toekomst.

• De verzekeringspolis werd overgeheveld naar een nieuwe maatschappij welke een mooie besparing oplevert.

• De agenda's voor volgend jaar worden besteld.

• Individuele sponsoring blijft momenteel afgeschaft tot na uitvoering van renovatie werken, er zal ook eens bekeken worden naar betere samenwerking met sportverenigingen hieromtrent.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Eindelijk is het zover, de soos heeft een eigen website: www.loodsensoos.be

 • Op de home-page staan de rekeningnrs. Vermeld waarop men het lidgeld per korps kan storten. De login is voor bestuursleden om de administratie te kunnen raadplegen.
 • Bij bestuur staan er ook foto’s zodat ieder korps alle bestuursleden kent en eveneens het gsm–nr. als men iemand wil contacteren.
 • De huidige statuten werden ook opgenomen.
 • Aan geschiedenis wordt nog druk gewerkt zodat nieuwe loodsen het ontstaan, de geschiedenis en huidige betekenis beter begrijpen.
 • Onder soosnieuws komen de nieuwsbrieven en oproepen tot algemene vergaderingen.
 • Onder archief staan belangrijke documenten en gebeurtenissen. Leden die eventueel nog interessant materiaal hebben mogen dit altijd doorspelen zodat we een digitale kopie kunnen maken.
 • Bij links staan de verenigingen die we sponsoren en de soos zelf vermeld.
 • Via contact kan men het bestuur een mailtje zenden met drie keuzes naargelang het onderwerp.
 • Elk lid zal een mail krijgen om ons adressen bestand te controleren. Als iemand dit niet gekregen heeft kan men via het contactformulier onze webmaster Frederik verwittigen of als iemand van mail-adres verandert idem. Leden die liever geen mails ontvangen kunnen dit ook melden.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste collega’s, soosleden,

Nu de vakantie voor de deur staat vlug nog wat nieuws betreffende onze vereniging:

 • Zoals aangekondigd in het vorig soosnieuws hebben we er alles aan gedaan om het terras te vernieuwen nog voor de zomer. Ondanks het korte tijdsbestek werd er toch een huzarenstukje verricht. Er resten nog alleen een paar kleine aanpassingen maar het terras kan op veel bijval rekenen bij zowel de klanten als de loodsen.
 • Halverwege de maand werden eindelijk ook de al lang bestelde ( februari ) nieuwe barkrukken geplaatst zodat we weer stabiel aan de toog kunnen zitten.
 • Verder zijn we al volop bezig met de werken van deze winter voor te bereiden nl. een
  nieuwe inkom en nieuwe ramen tot op de grond waarbij er een tweetal schuiframen zijn voorzien.
 • Op 3 juni werd ook de akte bij de notaris ondertekend waardoor de nieuwe statuten vanaf die datum ook effectief in werking zijn getreden.
 • Zoals reeds aangekondigd op de laatste algemene vergadering zijn we ook volop bezig met een eigen website te ontwerpen met ook aandacht voor onze bewogen geschiedenis, zodat ook nieuwe loodsen snel vertrouwd raken met het begrip soos. Hierbij nog eens een woord van dank aan de andere loodsenverenigingen om hun hulp bij het verspreiden van onze eerste nieuwsbrieven. Hopelijk kunnen we in september een laatste keer van hun diensten gebruik maken om onze site bij alle loodsen bekend te maken.
 • Loodsen die zich willen inzetten als bestuurslid voor onze vereniging, zeker rivierloodsen, zijn nog steeds welkom.
 • Tot slot nog een prettig verlof aan iedereen toegewenst, hopelijk met zeer mooi weer, zodat het voor de achterblijvers terrasjesweer mag worden.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden,

Wegens overvolle agenda werd de lunch van 25 maart afgelast.

Graag nodigen wij U terug uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Belgische Loodssociëteit die zal gehouden worden te Vlissingen op 15 april in de soos om 14u.

Agenda :

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
 • Telling aanwezigen voor de stemming van de goedkeuring van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Stemming nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.

Wij willen U tevens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.

Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden,

Wegens het slechte weer werd de vergadering van 12 maart afgelast.

Graag nodigen wij U terug uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Belgische Loodssociëteit die zal gehouden worden te Vlissingen op 25 maart in de soos om 15u.

Agenda :

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
 • Telling aanwezigen voor de stemming van de goedkeuring van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Eventuele stemming nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
 • Ontslag voorzitter en voorstelling nieuwe voorzitter(s).
 • Stemming nieuwe voorzitter.
 • Informatie over verbouwingen
 • Informatie over herstel interieur
 • Onderhoudswerken
 • Stemming nieuwe kandidaten
 • Financieel verslag + ontlasting bestuursleden
 • Lidgeld 2014

Andere kandidaten kunnen zich melden bij één van de bestuursleden.

Peter Joos : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – GSM 0499 731 631
Bart Fonteyne : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – GSM 0473 897 087

Beste collega’s, soosleden,

Volgende zaken werden besproken tijdens de laatste bestuursvergadering gevolgd door de algemene ledenvergadering op 25 maart jl.:

 • De architect stelde zijn plannen voor ivm de renovatie. We geven prioriteit aan het terras en zouden dit graag tegen de zomer nog realiseren. De andere verbouwingen zouden dan van start gaan in januari 2014.
 • De aanpassingen aan de statuten werden toegelicht. Daar het vereiste quotum van leden niet aanwezig was wordt er een tweede AV bijeengeroepen op 15 april om de goedkeuring van de nieuwe statuten te stemmen.
 • Het kasboek werd ter goedkeuring door twee aanwezige leden getekend. Verleden jaar hebben we nog met een klein overschot kunnen afsluiten ondanks grote onderhoudswerken aan soos, garage, dakwerken en advocaatkosten.
 • Het lidgeld voor volgend jaar werd vastgelegd op 20 euro. We verhogen ook onze sponsoring naar de sportverenigingen toe.
 • Ontslag van 2 bestuursleden rivier en de voorzitter. Verkiezing nieuwe voorzitter. Patrick Naesen wordt de nieuwe voorzitter. Peter Joos wordt hartelijk bedankt voor zijn 8 jaar lange voorzitterschap. Bernard Vandecasteele neemt ontslag als ondervoorzitter en Wim Tant wordt de nieuwe ondervoorzitter.
 • De papieren met de nieuwe uitbaters werden ook ondertekend. Vanaf 1 april zullen Rob en Sylvia De Ruiter onze soos uitbaten.
 • De lunch die we normaal aanbieden aan de aanwezige leden werd verschoven naar 15 april om 12u30 dit voorafgaand aan de stemming van de nieuwe statuten. Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen. De algemene vergadering start om 14u .

Patrick Naesen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Tant : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Belgische Loodssociëteit die zal gehouden worden te Vlissingen op 12 maart in de soos.

Agenda :

 • Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
 • Telling aanwezigen voor de stemming van de goedkeuring van de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Eventuele stemming nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
 • Ontslag voorzitter en voorstelling nieuwe voorzitter(s).
 • Stemming nieuwe voorzitter.
 • Informatie over verbouwingen
 • Informatie over herstel interieur
 • Onderhoudswerken
 • Stemming nieuwe kandidaten
 • Financieel verslag + ontlasting bestuursleden

Andere kandidaten kunnen zich melden bij één van de bestuursleden.

Wij willen U tevens uitnodigen om met ons de lunch te delen om 12u30.

Graag een seintje op voorhand indien U mee gaat tafelen.

De vergadering start om 14u.

Peter Joos : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – GSM 0499 731 631
Bart Fonteyne : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – GSM 0473 897 087

Beste collega’s en soosleden,

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 28 januari jl werd er het volgende besloten:

 • De statuten zijn gemoderniseerd. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement opgesteld.
  Intussen zijn beide documenten aan onze raadsheer bezorgd voor juridische controle. Zodra we groen licht krijgen, zal via digitale weg een exemplaar bezorgd worden aan elk lid .
  Er werd veel tijd en energie ingestoken in het opstellen van deze documenten, en dit met respect voor de gevoeligheden van elk korps.
  We zijn dan ook fier dat we dit tot een goed einde hebben kunnen brengen.
 • Onze nieuwe huurster heeft ons laten weten dat ze de soos wil overlaten om persoonlijke redenen. In dit huidige klimaat van crisis zijn er niet veel gegadigden.
  Enkele bestuursleden gaan juridisch advies inwinnen mbt verschillende scenario’s.
 • Enkele bestuursmandaten zijn komen te vervallen. Verdere uitleg volgt op de algemene vergadering.
 • De renovatieplannen werden verder besproken. We moeten nog met de architect
  nagaan of we dit eventueel in stappen kunnen doen. Zo proberen we een langdurige sluiting te vermijden. Er werd wel al beslist om de huidige barkrukken te vervangen want te versleten.

Dinsdag 12 maart zal de algemene statutaire vergadering in de Soos in Vlissingen plaatsvinden.

Volgende punten zullen dan behandeld worden:

 • Uitleg over nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.
 • Ontslag voorzitter en andere bestuursmandaten.
 • Verslag over huurder.
 • Bepaling lidgeld voor 2014.
 • Rondvraag.

Opmerkingen zijn nog altijd welkom bij de hiervoor aangeduide bestuursleden.
Iedereen is van harte welkom op algemene vergadering !

Kim & Patrick

Beste collega’s, soosleden,

Volgende zaken werden besloten tijdens de laatste bestuursvergadering op 3dec jl.:

 • Wegens hoge uitgaven in 2012 (onderhoud, schilderwerken en advocaatkosten) wordt de Individuele sponsoring (40€) de komende jaren afgeschaft. De sponsoring voor de sportverenigingen blijft behouden.
 • De statuten worden momenteel gemoderniseerd. Daarnaast wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Tijdens de volgende algemene vergadering wordt dit aan de leden voorgelegd ter goedkeuring (datum volgt nog).
 • Het lidgeld voor 2013 blijft 15€. De overschrijvingsformulieren worden in januari in de kastjes gestoken.
 • Nadat er eindelijk een streep onder de geschillen met vorige huurder is getrokken, zijn de renovatieplannen weer uit de schuif gehaald. De architect bezorgt ons binnenkort een uitvoerig bestek en raming van tijdsduur.
  Verdere uitleg volgt wel op algemene vergadering.
  We hopen met deze verfraaiing weer wat meer loodsen in de soos te zien!
 • Na onderhandelen met de nieuwe huurder hebben we terug een menu (soep-hoofdgerecht-koffie) voor 17,50 €, zodat de loodsen weer gemotiveerd zijn om gezellig samen in soos te eten.

Opmerkingen maar vooral goede voorstellen zijn welkom bij volgende bestuursleden:
Kim Ossieur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Patrick Naesen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
En … natuurlijk is iedereen welkom op de volgende algemene ledenvergadering!!!
Zoals elke vereniging, hebben ook wij uw positieve steun nodig om dingen bereiken!

Kim & Patrick